Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กศน. โยกย้ายผู้บริหารกว่า 60 อัตรา
      

กศน. โยกย้ายผู้บริหารกว่า 60 อัตรา

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  เปิดเผยว่า สป.ศธ.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 7 ฉบับ ดังนี้ ฉบับแรก คำสั่ง สป.ศธ. ที่ 1948/2554 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นายชำนาญ แจ่มจำรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
          ฉบับที่ 2 คำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1928/2554 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 ราย ดังนี้ นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายนรา เหล่าวิชยา เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภกร ศรีศักดา เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก นายคเชนทร์ มะโนใจ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นายอธิญณัฏฐ์ ธนะแพทย์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน นายชาย มะลิลา เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี นายชำนาญ วันแก้ว เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นายสุประณีต ยศกลาง เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร นายประกอบ กุลบุตร เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด น.ส.อัจฉรา สากระจาย เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายทศพร อินทรพันธุ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล  เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายกุลธร เลิศสุริยะกุล เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง นายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี และ นายวีระกุล อรัณยะนาค เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
          ฉบับที่ 3 คำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1950/2554 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี  เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย  นางสุรางค์ นันทกาวงศ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และ นายประสิทธิ์ แสงพินิจ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
          ฉบับที่ 4 คำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1929/2554 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 14 ราย ดังนี้ นางวรรญา ทิพย์ดนตรี เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม นางอินทราณี การัตน์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายบุญโชค พลดาหาญ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นางเกษร ธานีรัตน์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี นางธัชชนก ช่ำชอง เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐพงษ์ นวลมาก เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นายนรินทร์ ปาระมี เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน นายพัฒนะ เธียรถาวร เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
          ฉบับที่ 5 คำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1952/2554 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 ราย ดังนี้ นายธฤติ ประสานสอน เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นางอุไร ยืนสุข เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นางโกศล หลักเมือง เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี นายสุรัติ วิภักดิ์  เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ  นายสถิต ทองเหลา เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายปราโมทย์ กลีบทอง เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา นายธนากร ดอนเหนือ เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นายจำรัส สุขประเสริฐ เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางสุพรพรรณ นาคปานเปี่ยม เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นางวิมลมาลย์ รินไธสง เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท นายจักรกริช บุญเดช เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายประภาส ชมภูมี รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นางยุพิน บัวคอม เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน นางอธิชา รจนะ เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายสมเชาว์ กาญจนจรัส เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นายศุภโชค ศิริสุข เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร นายประยุทธ หลักคำ เป็น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ นายเกษม บาตรโพธิ์ เป็น ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
          ฉบับที่ 6 คำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1953/2554 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย ดังนี้ นายประพรรธ์ ขามโนนวัด เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายทวี สว่างมณี เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายโชคชัย ดลเสมอ เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และ นายอุดร สิทธิพาที เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
          ฉบับที่ 7 คำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1951/2554 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายประกอบ กุลบุตร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร และ  นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คำสั่งทั้ง 7 ฉบับ สั่ง ณ วันที่ 22 พ.ย.2554 โดยให้มอบหมายหน้าที่ให้แล้วเสร็จ และเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งข้างต้น ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2554 นี้.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 54   อ่าน 73581 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การกำหนดรหัสกลุ่มวิชาในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558
14 มี.ค. 58 | อ่าน 437 ครั้ง
ขยายเวลาป.บัณฑิตรายงานตัว
02 พ.ค. 54 | อ่าน 18688 ครั้ง
ไม่อนุมัติตั๋วป.โทบริหารการศึกษา"ม.กรุงเทพธนบุรี"
30 พ.ค. 59 | อ่าน 67 ครั้ง
ส่งน.ร.แข่งสิ่งประดิษฐ์วิทย์
08 พ.ค. 57 | อ่าน 328 ครั้ง

หมวดหมู่ข่าว


นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้


Thaischool

นานาสาระ

 


Copyright @ Web Service Co.,Ltd. 2010.

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ Email : webmaster@thaischool.in.th


โฆษณาฟรี