Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สภาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อน"การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21"
      

สภาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

 

          ปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เรื่อง การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ศศิธาราพิชัยชาญณรงค์) เป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยผู้แทนจาก OECD ผู้แทนจากNew Zealand Qualifcations Authority ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน
          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษากล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2557 และเร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำนโยบายด้านการศึกษาร่วมกับ UNESCO และ OECD ส่วนด้านการประเมินผลในระดับนานาชาตินั้น สำนักงานฯร่วมมือกับสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA : The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ในการประเมินผลทางการศึกษานานาชาติ ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อการปฏิรูปคุณภาพครู โดยเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอบทความทางวิชาการองค์ความรู้ งานวิจัย งานประเมินผลทางการศึกษา ระดมความคิด ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนานโยบายด้านต่างๆ ต่อไป
          H.E Mr. Anthony John Lynch เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยมีข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาที่ลงนามในปี ค.ศ.2007 ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนี้นิวซีแลนด์ร่วมกับประเทศไทยจัดทำโครงการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในประเทศอาเซียน และพัฒนากรอบคุณวุฒิอาเซียนเพื่อรับรองคุณวุฒิและเพิ่มการเคลื่อนย้ายผู้เรียน นอกจากนี้ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือแบบทวิภาคีรับรองคุณวุฒินักเรียนไทยที่สำเร็จระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งยังร่วมมือด้านภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ให้ทุนแก่ครูไทยไปฝึกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นต้น
          นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่า สภาการศึกษากับสภาพัฒน์ฯเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยหลายประเด็น ดังนี้ประเด็นแรกโครงสร้างประชากรในอีก 10 - 30 ปีข้างหน้า ประชากรจะเปลี่ยนไปมากในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น แต่อัตราส่วนกำลังคนจะลดลงประเด็นที่ 2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้วางแผนพัฒนาประเทศใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ประเทศไทยต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยยกระดับการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และแรงงานที่มีคุณภาพ 2.ประชากรทุกกลุ่มต้องเท่าเทียมกันประเทศจึงเติบโตอย่างยั่งยืน 3.เน้นใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.การบริหารงานภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพเพื่อจะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาลงทุนประเด็นที่ 3 ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาประเทศอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ขณะนี้สภาพัฒน์ร่วมกับสภาการศึกษา ได้วางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย โดยแบ่งเป็น 5 ช่วง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวางแผนร่วมกันประเด็นสุดท้ายคือ ภาษาอังกฤษ ที่ไทยต้องเร่งพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการศึกษานอกห้องเรียนและเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ
          Mr. Felix Zimmermann ผู้แทนจาก OECD กล่าวว่าการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ซึ่ง OECD และUNESCO ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการปรับปรุงคุณภาพระบบการศึกษา ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการเรียนนานาชาติ หรือ Programme for International Student Assessment (PISA) ของประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของข้อเสนอนโยบายการศึกษาของ OECD - UNESCO ใน 4 หัวข้อ คือ(1) นโยบายเรื่องครูและการสอน (2) หลักสูตร (3) ระบบการประเมินนักเรียน และ (4) การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
          การประชุมครั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทางการศึกษาหลายเรื่อง การขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2556 - 2558) การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2556 - 2559)การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การประเมินผลทางการศึกษานานาชาติ : ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู (TALIS)การประเมินผลทางการศึกษาเทียบเคียงนานาชาติ ด้านสมรรถนะผู้ใหญ่ (PIAAC) และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
          จากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนำทุกความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงนโยบายและโครงการให้มีความสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้มแข็งร่วมกำหนดอนาคตของลูกหลานไทย ในการประชุมครั้งต่อไปต้นเดือนมีนาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

          บรรยายใต้ภาพ
          H.E Mr. Anthony John Lynch
          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
          Mr. Felix Zimmermann
          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 56   อ่าน 418 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ส่งแผนรับม.1 - ม.4 ปี’56 ให้’สุชาติ’เห็นชอบสัปดาห์หน้า
06 ก.ย. 55 | อ่าน 808 ครั้ง
’สมหวัง’จี้สมศ.ปฏิรูประบบประเมินใหม่ ชี้ทุกวันนี้มั่วมากพลาดเป้าไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริง
18 ธ.ค. 55 | อ่าน 585 ครั้ง
สมศ.ดีเดย์ มิ.ย.54 ประเมินรอบ 3 - ส่งคู่มือเตรียมพร้อมถึงสถานศึกษา พ.ย.นี้
06 ต.ค. 53 | อ่าน 10766 ครั้ง
กมธ.การศึกษา สปช.เสนอตั้งสภาพัฒนาคน
03 ธ.ค. 57 | อ่าน 135 ครั้ง

หมวดหมู่ข่าว


นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้


Thaischool

นานาสาระ

 


Copyright @ Web Service Co.,Ltd. 2010.

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ Email : webmaster@thaischool.in.th


โฆษณาฟรี